ศาลจังหวัดระยอง


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดระยอง เบอร์โทร:(038) 015733,015734 แฟกซ์ : (038) 015730,015735,015736 อีเมล : rayc@coj.go.th

ศาลจังหวัดระยองร่วมกับศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระยอง จัดโครงการ "ร่วมใจไกล่เกลี่ยประจำปี 2561"

ศาลจังหวัดระยองร่วมกับศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระยอง จัดโครงการ "ร่วมใจไกล่เกลี่ยประจำปี 2561"
เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30 - 16.30 นาฬิกา ศาลจังหวัดระยอง ร่วมกับศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระยอง จัดโครงการ "ร่วมใจไกล่เกลี่ย ประจำปี 2561" โดยมี นายสมหวัง  กองใจ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดระยอง พร้อมด้วยนางสาวเปรมรัตน์  วิจารณาญาณ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระยอง และนางสาวศัสยมน  ศิระวุฒิ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดระยอง เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้กฎหมายและการไกล่เกลี่ย แก่ผู้นำเครือข่ายชุมชนและประชาชนทั่วไปที่เข้าร่วมโครงการ ทั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนในสังคม รู้จักสามัคคี และมีส่วนร่วมในกระบวนการยุติธรรม และเพื่อให้ประชาชนผู้มีอรรถคดีในศาลได้มีทางเลือกในการยุติข้อพิพาทด้วยความสะดวก รวดเร็ว ประหยัดและเป็นธรรม ณ ศาลาประชาคมที่ว่าการอำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง


เอกสารแนบ