ศาลจังหวัดระยอง


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดระยอง เบอร์โทร:(038) 015733,015734 แฟกซ์ : (038) 015730,015735,015736 อีเมล : rayc@coj.go.th

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล เข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการ "การบริหารจัดการงานคดีเพื่อความเป็นเลิศทางการศาลในยุคปัจจุบัน"

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล เข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการ "การบริหารจัดการงานคดีเพื่อความเป็นเลิศทางการศาลในยุคปัจจุบัน"
  เมื่อวันที่ 13 – 14 กันยายน 2561 นายสมหวัง  กองใจ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดระยอง เข้าร่วมการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “การบริหารจัดการงานคดีเพื่อความเป็นเลิศทางการศาลในยุคปัจจุบัน” (Judicial Excellence in Response to Today’s Challenges) เพื่อเสริมสร้างให้ผู้บริหารศาลยุติธรรมและข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมได้มีองค์ความรู้เกี่ยวกับความเป็นเลิศในการบริหารศาลยุติธรรม สามารถแลกเปลี่ยนประสบการณ์และวิสัยทัศน์ต่อการทำงานขององค์กรศาลยุติธรรมในอนาคตในมุมมองต่างๆ รวมถึงการนำโครงสร้างสากลเพื่อความเป็นเลิศทางการศาล (International Framework for Court Excellence, IFCE) มาเป็นกรณีศึกษาในการปรับโครงสร้างดังกล่าวในการบริหารจัดการรวมถึงการประเมินผลการดำเนินงานของศาลยุติธรรม  ณ โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ (Anantara Siam Bangkok Hotel) ถนนราชดำริ กรุงเทพมหานคร


เอกสารแนบ