ศาลจังหวัดระยอง


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดระยอง เบอร์โทร:(038) 015733,015734 แฟกซ์ : (038) 015730,015735,015736 อีเมล : rayc@coj.go.th

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดระยองพร้อมผู้อำนวยการฯ เยี่ยมข้าราชการศาลจังหวัดระยอง ที่คลอดบุตร

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดระยองพร้อมผู้อำนวยการฯ เยี่ยมข้าราชการศาลจังหวัดระยอง ที่คลอดบุตร
เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๒.๓๐ นาฬิกา นายสมหวัง  กองใจ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดระยอง พร้อมด้วยนางเรไร  มีนวรานนท์ ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดระยอง  เยี่ยมนางสาวมนัญญา  เกษมาลา ข้าราชการศาลจังหวัดระยอง ที่คลอดบุตร ณ บ้านพักสวัสดิการศาลยุติธรรม อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง


เอกสารแนบ